Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: Ing. Anna Krišková, Jurkovičova 386/54, 059 35 Batizovce, Slovensko, IČO: 41574010, DIČ: 1020736090

Mobil: +421 905 350 079, E-mail: kriskova@stinga.sk

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané pre:

obchodné meno: Ing. Anna Krišková
sídlo firmy:  Jurkovičova 386/54, 05935 Batizovce
IČO: 41 574 010
DIČ: 1020736090

zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Poprade pod číslom č.ŽO-2005/00333/2/SS ,  č. živ.reg. 706-7210

email: kriskova@stinga.sk

telefón: +421 905 350 079

web stránka: www.stinga.sk
(ďalej len „predávajúci“)

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej  soby (prípadne právnickej osoby), ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú  činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“)  prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.stinga.sk (ďalej je „internetový obchod“).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa  st. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.6. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii  elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie   o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru,  spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.8. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú  uvedené u jednotlivého tovaru ako aj v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v  platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

1.9. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

1.10. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

V prípade požiadavky doručenia tovaru do inej krajiny EÚ sú prepravné, balné a poistné náklady kalkulované individuálne a sú kupujúcemu oznámené vopred.

1.11. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých  formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Najneskôr do 3 – 5 dní (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín expedovania objednávky, konečnú cenu za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena materiálu tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

3.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji ,odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 3.2. VOP.

3.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 3.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý
-tovar musí byť nepoškodený
-tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, certifikátu originality a podobne)
-tovar musí zaslať spolu s dokladom o kúpe – faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní (spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu).

3.3. Informácia o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa §10 ods. 5
– spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom , čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa §4 ods.6 Zákona 102/2014 Z.z.
– udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ vydal predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ bol riadne predávajúcim poučený o uvedených skutočnostiach (spotrebiteľ vydal k tomuto predávajúcemu písomný súhlas).

V našich podmienkach ide predovšetkým o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (zákazková výroba podľa presného zadania zákazníka).
– až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť predávajúcemu/zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ predávajúci/zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady

3.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

3.5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal v popise produktu
– sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa
– tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
– je tovar v zodpovedajúcom množstve, hmotnosti, alebo iných charakteristík popísaných v jeho popise
– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.6. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3.7. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
– bezplatné odstránenie vady tovaru,
– výmenu tovaru za nový tovar,

ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
– primeranú zľavu z kúpnej ceny,
– odstúpiť od zmluvy.

3.8. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
– ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
– ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
– ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

3.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese sídla alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

3.11. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.12. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

3.13. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

3.14. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

3.15. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.16. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

4. Cena, platobné podmienky, prepravné a preberanie tovaru

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom vopred na účet predávajúceho, alebo platbou na dobierku.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na prepravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

Spôsoby dopravy a platobné podmienky:

* Slovenskou poštou na dobierku : cena poštovného a balného je 4,50€. Pri objednávke nad 50 € je zdarma.

* Slovenskou poštou a s úhradou bankovým prevodom na základe vystavenej a uhradenej zálohovej faktúry. Cena poštovného a balného je 3,50€. Pri objednávke nad 50 € je zdarma.

4.6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

4.7. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

4.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

4.9. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

4.10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Vzhľadom k faktu, že ide o ručnú výrobu môžu byť dodacie lehoty pre rôzne druhy tovaru rôzne. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy materiálov na výrobu šperku nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u dodávateľov materiálov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

5.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

5.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje platný daňový doklad

5.4. Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle predávajúceho po vzájomnej dohode.

5.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

6.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

6.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň aj ako záručný a dodací list.

6.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či je výrobok funkčný v rámci účelu jeho použitia

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Ing. Anna Krišková,  Jurkovičova 386/54, 05935 Batizovce

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

6.4. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.stinga.sk môžu byť aktualizované a menené bez predchádzajúceho upozornenia.

6.5. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.2. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

7.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

7.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

7.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.